Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
Wyszukiwanie szkół:

Typ:

Gmina:
 

Zawód:

Język obcy:


Pomoc w sprawach technicznych dotyczących tej strony można uzyskać wysyłając email do statystyka@kuratorium.katowice.pl lub pod numerem telefonu:
32 20 77 808

INFORMATOR O ZAWODACH DLA GIMNAZJALISTÓW

Informator zawiera opisy zawodów, w których kształcenie odbywa się na terenie województwa śląskiego. Jego zadaniem jest przybliżenie uczniom gimnazjów (i nie tylko) charakterystyki zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w niektórych zawodach np. technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekunka dziecięca odbywa się wyłącznie w szkołach policealnych na podbudowie ukończonej szkoły ponadgimnazjalnej, kończącej się egzaminem maturalnym.

Suplement do informatora o zawodach dla gimnazjalistów

Na stronie internetowej projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów realizowanego przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dostępne są następujące narzędzia diagnostyczne: test „Barwa Preferencji Zawodowych”, kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, skala postaw twórczych versus odtwórczych, kwestionariusz nastawień inter- i intrapersonalnych i nastawień wobec świata, poradniki dla nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych i rodziców, niezbędnik dla doradców zawodowych oraz filmy o zawodach.

Źródła: 1. Krystyna Lelińska, Grażyna Sołtysińska, Maciej Gruza – „Zawody szkolnictwa zawodowego – vademecum informacyjne doradcy zawodowego” Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2005 2. Bronisław Bieś – „Poznajemy i wybieramy zawód” Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu, wyd. 1 Tarnobrzeg 2009 3. Podstawy programowe kształcenia w zawodach 4. Serwis informacyjny urzędów pracy http://www.praca.gov.pl 5. Krajowe Centrum Europass – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

Suplement do Informatora o zawodach dla gimnazjalistów

Na stronie internetowej projektu „Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego” realizowanego we współpracy ECORYS Polska, Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu i Copy Con Sp. z o.o. w ramach PO KL Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe dostępny jest pakiet narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych, wypracowanych w ramach projektu, pomocnych w procesie planowania ścieżki kariery ucznia na każdym etapie edukacji.

Strona internetowa projektu http://poznajswiat.ecorys.pl

 

Przejdź do listy zawodów

Filmy prezentujące wybrane zawody